ANBI

Informatie over onze kerk

Missie, visie en doelstellingen

ANBI

Onderstaande gegevens, in het Nederlands, hebben betrekking op de officiële regels van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam ANBI:
Waalse Gemeente te ‘s-Gravenhage, ook bekend als Église Réformée Wallonne de La Haye.

Vestigingsplaats: ‘s-Gravenhage
RSIN nr.: 824104778
Adres: Noordeinde 25, 2514 GB DEN HAAG
Telefoon: 070-365 75 86

Website:
https://eglisereformeewallonnedelahaye.nl/anbi/ (doorverwezen naar onderstaande link)
https://waalsekerkdenhaag.nl/anbi/ (NL)

E-mail:
eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
info@waalsekerkdenhaag.nl

College van Kerkrentmeesters:
Jean-Luc Édouard Marcillaud
E-mail: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com

Bestuur (Consistoire):
Het bestuur van de Waalse Hervormde Gemeente te den Haag, de Kerkenraad (Consistoire) bestaat uit:
1 Voorzitter / Ouderling / Penningmeester ad interim
1 Scriba / Ouderling
2 Ouderlingen (waarvan 1 vacant)
2 Diakenen / Ouderlingen

College van Kerkrentmeesters:
1 Kerkrentmeester: Gebouwbeheer
1 Kerkrentmeester: Financieel beheer

Diaconie:
1 Voorzitter
1 Penningmeester – Secretaris


Diaconie

RSIN nr.: 824104869
KvK nr.: 78286212
Vestigingsplaats: ‘s-Gravenhage
Adres: Noordeinde 25, 2514 GB DEN HAAG
Telefoon: 070-365 75 86
Website: https://eglisereformeewallonnedelahaye.nl/anbi/
E-mail: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com

Penningmeester Diaconie:
Yvonne Dirksen-Ngo Mbog
E-mail: yvonnembog@upcmail.nl

Waalse Kerk en de Waalse Hervormde Gemeente Den Haag


Historie

Vanaf het begin van de Reformatie maken de Waalse Kerken deel uit van de Nederlandse Hervormde Kerk. De Waalse Kerk Den Haag is door Louise de Coligny in 1591 gesticht. De kerkdiensten werden sindsdien gehouden in de Hofkapel op het Binnenhof. Daar kwam een einde aan toen Lodewijk Napoleon in 1806 het Binnenhof tot zijn residentie maakte en de Waalse kerk gedwongen werd te verhuizen. Lodewijk Napoleon schonk een bijdrage aan de Waalse Hervormde gemeente voor de bouw van een nieuwe kerk, die in 1808 werd geopend aan het Noordeinde. Sinds de reorganisatie van de PKN, per 1 mei 2018, zijn de Waalse Kerken onderdeel van de Classis (protestantse kerkprovincie) Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. De officiële voertaal in de Waalse Kerken is Frans, informeel wordt er ook Nederlands gesproken. Er zijn in Nederland 12 Waalse Kerken: Amsterdam, Arnhem/Nijmegen, Dordrecht, Breda, Middelburg, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Haarlem, Leiden, Utrecht en Zwolle.

 

Waalse Kerk Den Haag tegenwoordig

De Waalse Hervormde Gemeente in Den Haag telt ± 180 leden en vrienden. Globaal opgebouwd uit de volgende groepen:

 • Nederlanders waarvan nog een aantal afstamt van de Walen of de Hugenoten. Dankzij deze groep is het gebruik van de Franse taal door de eeuwen heen bewaard gebleven
 • Nederlanders die met de Franse taal en cultuur sympathiseren.
 • Franstalige protestanten, werkzaam in Nederland en bij internationale organisaties.
 • Protestanten afkomstig uit Franstalige Afrikaanse landen.

De Waalse Hervormde Gemeente in Den Haag is een streekgemeente. Geografisch behoren bij deze gemeente: Den Haag, Wassenaar, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk en Delft. De kerkdiensten vinden plaats in het kerkgebouw aan het Noordeinde 25, in Den Haag, op zondagochtend om 10.30 uur. De online kerkdiensten zijn te volgen via YouTube.
Doelstelling

De Waalse Hervormde Gemeente te Den Haag heeft als doelstelling:

 • Verkondiging van het Evangelie in de Franse taal.
 • Het in stand houden van een protestantse Franstalige kerkelijke gemeente in Den Haag.
 • Uitbreiding van het ledenbestand van de kerk.
 • Het levend houden van het materiele en immateriële erfgoed van de gevluchte Waalse en Franse Hugenoten sinds hun komst in Den Haag.
 • Een gastvrije gemeente en een ontmoetingsplaats voor mensen van diverse geloofsrichtingen en nationaliteiten zijn.
 • Betrokkenheid bij de medemens dichtbij en verder weg in de wereld.
 • Een culturele en maatschappelijke ontmoetingsplek te zijn voor eenieder.

Beleidsplan 2021-2026

 • Grotere bekendheid van de Protestantse Franstalige Parochie in Den Haag onder Franstaligen bewerkstelligen.
 • De wekelijkse zondagsdiensten levendig maken door participatie van kerkleden, muziek en achteraf samenzijn tijdens de “Café fraternel” en een regelmatig “Repas familial”.
 • De zondagdiensten toegankelijker maken voor Nederlandstalige gelovigen door maandelijkse tweetalige erediensten (culte).
 • Beroeping voor een nieuwe predikant / dominee.
 • Versterking van de eenheid binnen de parochie door diverse activiteiten.
 • Het bevorderen van culturele en maatschappelijke activiteiten.
 • Optimaliseren van de verhuur van de diverse ruimten teneinde de financiële positie van de kerk te versterken.

Activiteiten

 • De wekelijkse verkondiging van het Evangelie in de Franse taal.
 • Internetsite: Beheren en actualiseren.
 • Streaming van de Kerkdiensten.
 • Deelname van leden aan de diensten: rooster van lezers, persoonlijke getuigenissen, overwegingen door kerkgangers aangebracht.
 • Complete liturgie iedere zondag in een liturgieboekje.
 • Eenmaal per maand vertalingen in het Nederlands van het liturgieboekje.
 • Bezoeken afleggen bij andere kerken om te leren van hun werkwijzen: niet kopiëren maar de goede en toepasbare elementen in onze situatie gebruiken.
 • Na de dienst: gezamenlijke koffie, maaltijd en ontmoetingen.

Beloningsbeleid

 • De beloning van de aan te stellen predikant, de koster en de organisten geschiedt volgens de ”Arbeidsvoorwaardenregeling” Protestantse Kerk in Nederland.
 • Leden van de kerkenraad, colleges, commissies en kerkrentmeesters ontvangen geen beloning. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen indien gewenst vergoed worden.
 • Voor andere vrijwillige medewerkers bestaat de mogelijkheid een vrijwilligersovereenkomst te sluiten conform fiscale vrijstelling en richtlijnen van de PKN.

Financiële verantwoording kerk:

 • De Kerkenraad (Consistoire) waakt over het evenwicht tussen de kerkelijke uitgaven en inkomsten.
 • De stiching KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) ondersteun de Financiële administratie van de kerk, het opstellen van de Jaarbegroting en de Meerjarenbegrotingen en het opstellen en/of beoordelen van jaarrekeningen.
 • Het salarisbureau van de KKA verzorgt de salarisadministratie.
 • Exploitatierekening Kerk.
 • Jaarrekening 2022.
 • Meerjarenraming 2023.

Begroting 2024 Financiële jaarcijfers:

 • Resultatenoverzicht 2022 (zie overzicht)

 

Diaconie

Activiteiten en doelstellingen

 • De Diaconie verleent indien waar financiële steun aan personen in de eigen kerkelijke gemeente.
 • Voor individuele steun aan personen in nood buiten de eigenlijke kerkelijke gemeente, maakt de diaconie deel uit van het SSSF, de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen. Hierin zijn een groot aantal fondsen verenigd. Het SSSF beoordeelt de noodzaak van de steunaanvragen.
 • De Diaconie neemt voorts actief deel aan de realisatie van de projecten van de Centrale Diaconie van de PKN in Den Haag.
 • Voorts steunt de Diaconie een aantal doelen in Frankrijk en Afrika. De Diaconie draagt ook bij aan enkele activiteiten van de kerk.
 • Voor noodzakelijke individuele ondersteuning wordt ook samengewerkt met andere diaconale organisaties in Den Haag.
 • Verwijzing naar de relevante sociale diensten.
 • Participatie, samen met andere kerkelijke organisaties, in de discussie over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente Den Haag.
 • Individuele ondersteuning voor mensen die andere problemen hebben dan financiële.
 • Ontwikkeling en ondersteuning van activiteiten voor jongeren.
 • Hulp aan door de Diaconie gekozen of door anderen aangedragen Internationale instellingen.

Financiële verantwoording Diaconie:

 • De Diaconie waakt over het evenwicht tussen de uitgaven en inkomsten.
 • Exploitatierekening Diaconie.
 • Jaarrekening 2022
 • Begroting 2024

Financiële jaarcijfers:

Resultatenoverzicht 2022